SUNUŞ

Bismillahirrahmanirrahim.

Akademi 4Fakülte Eğitim Programları, AGD İstanbul Üniversite Komisyonumuzun her yıl düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğu kapsamlı bir eğitim çalışmasıdır.
Bu yıl sekizincisini düzenleyecek olduğumuz Akademi 4Fakülte Eğitim Programı, bir “ilim mektebi” olma yolunda ilk günkü heyecanla ve azimle yoluna devam etmektedir.
İlim merkezli yürüttüğümüz bu programlar, öğrenci kardeşlerimizin yalnızca bilgisini arttırmaya yönelik değil, aynı zamanda tecrübesini de arttırmaya yöneliktir. Bizler, bilginin kişiye yük olmasını kabul etmiyoruz. Onun, kişiyi Rıza-i İlahi’ye götüren bir araç olmasını istiyoruz. Bu bağlamda Akademi 4Fakülte olarak şiarımız; “ilmin amele, fikrin harekete” dökülmesidir.
2017-2018 Eğitim yılımızda, bizlerden desteklerini esirgemeyen çok kıymetli hocalarımıza teşekkür eder, öğrenci kardeşlerimize muvaffakiyetler dileriz.

Gayret bizden, Tevfik Allah’tan…
Anadolu Gençlik Derneği
İstanbul Şubesi
Üniversite Komisyonu

AKADEMİ 1. KADEME

AKAİD

Akaid, İslâm dininin temelidir. İslâm dinini bir yapı olarak düşündüğümüzde, bu yapının temelini akaid oluşturur. Nasıl ki, bir binanın temeli olmadan yükselmesi, ayakta durması, sarsıntılara dayanması mümkün değilse, Akaid ilmi olmadan da İslâm binasının yükselmesi, Müslümanın inancının sağlam olması mümkün değildir.
İnsanın hayata bakışı, dünya görüşü ve davranışlarının tümü inancıyla alâkalıdır. Bu yüzden Müslümanların ve Müslüman fert ve ailelerden meydana gelen İslâm toplumunun sağlam bir akîdesi olmalıdır.
Bu dersin yapılmasındaki amaç, çağlar boyunca bozulmadan devam eden, günümüze sağlam ve pak bir şekilde gelen, Allah’ın indirdiği ve Rasulü’nün bizlere ulaştırdığı Ehl-i Sünnet akaidini öğrenmektir.

 • 1.Hafta: Akaid’in Tarifi
 • 2.Hafta: İtikadi Mezhepler
 • 3.Hafta: İman Nedir?
 • 4.Hafta: Allah’ı n Varlığının Delilleri
 • 5.Hafta: Allah’ın Sıfatları
 • 6.Hafta: Meleklere İman
 • 7.Hafta: Kitaplara İman
 • 8.Hafta: Peygamberlere İman
 • 9.Hafta: Ahirete İman
 • 10.Hafta: Kaza ve Kadere İman

 

 PAZAR 10.00 | 10.50

İSLAM AHLAKI

“Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem Suresi/4.Ayet)
İslam Ahlakı, yeryüzünde insan fıtratına en uygun ahlaktır. Bir mucidin, icadının bütün özelliklerini, inceliklerini ve onun sağlıklı çalışması için gereken şartları bilmesi gibi Allah da yaratmış olduğu kullarının nasıl sağlık ve sağlam olacağını bilir. Mucidin kullanma kılavuzu yazması gibi Allah da kulları için “kullanma kılavuzu” hazırlamıştır. Kişinin maddi ve manevi açıdan sağlıklı bir hayat sürmesi bu kılavuza uyması ile mümkündür.
Bu doğrultuda, Allah yeryüzünde insanlara örnek olacak, onlara hak yolu gösterecek ve “İslam Ahlakı”nı insanlara sunacak peygamberler göndermiştir. Hz. Aişe (r.a.) validemize Peygamber Efendimizin ahlakı sorulduğunda “Onun ahlakı, Kuran’dı.” cevabını vermiştir.
İslam Ahlakı dersimiz, Kur’an’ın bizlere sunduğu ve Peygamberimizin uygulamasını gerçekleştirdiği “ahlakı” aktarabilmektir. Çünkü tebliğin en tesirlisi olan “hal ile tebliğ”in mümkün olabilmesi için “İslam Ahlakı”nın hayatımızda yeri olması gerekir.

 • 1.Hafta: Ahlak Nedir?
 • 2.Hafta: Ahlakta İtidal
 • 3.Hafta: İlk Adım: Kalbi Tasfiye
 • 4.Hafta: Riya
 • 5.Hafta: Hased
 • 6.Hafta: Kibir
 • 7.Hafta: Su-i zan
 • 8.Hafta: Dünya Sevgisi
 • 9.Hafta: Cimrilik
 • 10.Hafta: Ucb

PAZAR 12.00 | 13.00

KELİMELER VE KAVRAMLAR

Bir düşüncenin anlaşılmasını sağlayan şey, o düşüncenin mefhumları, yani kavramlarıdır. Bu dersin yapılmasındaki amaç, zihin bulanıklığının en üst seviyeye çıktığı günümüzde Müslümanların tarih boyunca fikir dünyasını şekillendiren kavramların anlaşılmasını sağlamak ve bu kavramları hayatımıza yeniden hakim kılmaktır. Çünkü Müslümanca yaşamak İslamca düşünmeye bağlıdır.

 • 1.Hafta: İlim
 • 2.Hafta: İnsan ve Fıtrat
 • 3.Hafta: Mahremiyet
 • 4.Hafta: Namaz
 • 5.Hafta: Dil ve Edebiyat
 • 6.Hafta: Tarih Şuuru
 • 7.Hafta: Tebliğ ve Davet
 • 8.Hafta: Mezhepler
 • 9.Hafta: Ahiret
 • 10.Hafta: Helal Gıda

PAZAR 11.00 | 11.50

AKADEMİ 2. KADEME

İSLAMİ İLİMLERE GİRİŞ -1

İslam toplumunun ilahi ve nebevi mesajla sahih bir ilişki kurabilmesinin temel zeminini İslami İlimler oluşturmaktadır. Aynı zamanda İslami İlimler Müslümanların yaşantılarının ve düşüncelerinin de çerçevesini çizmektedir.
İslami İlimlere Giriş dersinde, hadis, tefsir, tasavvuf ve mezhepler tarihi gibi temel İslami ilimlerin yanında İlmin mahiyeti, İlimlerin tasnifi gibi temel konular işlenecektir.

 • 1.Hafta: İslam’da İlimler
 • 2.Hafta: “İslami İlimler” Kavramı
 • 3.Hafta: İslami İlimlere Bir Örnek: Fıkıh
 • 4.Hafta: İslami İlimlere Bir Örnek: Kelam
 • 5.Hafta: Rasulullah’ın Dindeki Yeri
 • 6.Hafta: Kur’an-ı Kerim dışında Vahyin Olabilirliği
 • 7.Hafta: Rasulullah’ın Kur’an-ı Kerim Karşısındaki Tavrı
 • 8.Hafta: Sünnetin Muhafazası
 • 9.Hafta: Sünnetin Kayda Geçirilmesi
 • 10.Hafta: Sünnetin Günümüze Ulaşmasında Önemli Bir Sistem: İsnat Yöntemi

PAZAR 10.00 | 10.50

MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Modern Türkiye Tarihi, genelde ideolojik bir perspektifle okumaya tabi tutuldu ve kişilerin sahip oldukları ideolojilerinin meşrulaştırıcı bir zemini haline getirildi. Bu nedenle Modern Türkiye Tarihi, bir anlam arayışından ziyade güncel yargıların çarpıştığı bir arenaya dönüştü.
Lale devri ile başlayıp 2017 yılındaki siyasi olayların anlatılmasıyla son bulacak olan bu seminerlerde ortaya bir “yargı” koymaktan ziyade söz konusu dönemin bir “tasviri” amaçlanmaktadır

 • 1.Hafta: Kavramsal Analiz
 • 2.Hafta: Lale Devri
 • 3.Hafta: İlk Reform Hareketleri (1800-1839)
 • 4.Hafta: Tanzimat Dönemi (1839-1876)
 • 5.Hafta: Sultan Abdülhamid Dönemi (1876-1908) – I
 • 6.Hafta: Sultan Abdülhamid Dönemi (1876-1908) – II
 • 7.Hafta: İttihat ve Terakki Dönemi (1908-1918)
 • 8.Hafta: Milli Kurtuluş Harekatı (1918-1922)
 • 9.Hafta: Mustafa Kemal Dönemi (1923-1938) – I
 • 10.Hafta: Mustafa Kemal Dönemi (1923-1938) – II

PAZAR 11.00 | 11.50

İSLAM MEDENİYETİ MÜESSESELERİ

Bir medeniyete ruhunu veren şey, o medeniyeti oluşturan kurumlardır, müesseselerdir. Yani medeniyetlerin karakterlerini, tarihsel süreç içerisinde birçok aşama kaydederek meydana gelmiş müesseseler belirler. İktisadi müesseseler, hukuki müesseseler, sosyal ve toplum müesseseler vb. içinde bulunduğu medeniyetin ipuçlarını veren yapılardır.
İslam Medeniyeti Müesseseleri dersinde, bir medeniyeti meydana getiren ‘hukuk’, ‘iktisat’, ‘aile’, ‘gençlik’, ‘teknoloji’, ‘mimari’, ‘kültür-sanat’, ‘eğitim’, ‘siyaset’, ‘sağlık’, ‘medya’ gibi çeşitli kurumların İslam Medeniyeti’ndeki rolü irdelenecek ve bu kurumların modern zamanlarda geldiği durum tartışılacaktır.

 • 1.Hafta: Modern Dünyada Aile ve Kadın
 • 2.Hafta: İslam Medeniyeti’nde Aile ve Kadın
 • 3.Hafta: ‘Gençlik’
 • 4.Hafta: Medeniyetin Taşıyıcısı: Gençlik
 • 5.Hafta: Hukuk ve Siyaset – I
 • 6.Hafta: Hukuk ve Siyaset – II
 • 7.Hafta: İktisadi Kavramlar
 • 8.Hafta: Modern İktisadi Kurumların İşleyişi
 • 9.Hafta: İktisadi Açıdan Adil Düzen
 • 10.Hafta: Sosyal Medya ve Algı

PAZAR 12.00 | 13.00

8 EKİM BAŞLANGIÇ
HER PAZAR
SAAT 10’DA
AGD İL BİNASI KONFERANS SALONU
8 EKİM BAŞLANGIÇ
HER PAZAR
SAAT 10’DA
DERVİŞ OĞLU VAKFI KONFERANS SALONU

Başvuru Formu:

Konferans Programlarımız erkeklere yöneliktir.

KATILMAK İSTEDİĞİNİZ AKADEMİK KADEME:

İHTİSAS OKUMALARI: (3 Adet seçim yapabilirsiniz. / İsteğe bağlıdır.)

1.

2.

3.

Not:

 • İhtisas Okumaları grubunuz, yapmış olduğunuz tercih sıralaması dikkate alınarak belirlenecektir.
 • Derslere düzenli katılım zorunludur.
 • Eğitim programının dönem sonlarında sınavlar yapılacaktır.
 •  Dersler, aksi ilan edilmediği sürece, açıklanan dönemlik ders programlarına göre işlenecektir.